Turvallisuutta vanhuuteen

Monet vanhemmat ihmiset pelkäävät! – Ikääntyneelle väestölle on hyvin keskeistä elämässä turvallisuuden tunne. Turvallisuus on tunnetila. Suuri vaikuttaja turvallisuudentunteisiin on yksinäisyys.

Turvallinen ympäristö, hyvät läheiset ihmissuhteet, mieluisat tapahtumat ja tapaamiset parantavat ihmisten turvallisuudentunnetta. Meidän tulee tehdä ympäristöstä avointa ja turvallista, lisätä ikääntyvän väestön vuorovaikutustilanteita ja antaa heille tunne, että heidät huomioidaan.  

Ratkaisuissa turvallisuus tulee huomioida eri lailla valtakunnallisesti ja paikallisesti. Valtakunnallisesti on tärkeää huolehtia siitä, että lainsäädäntö antaa viranomaisille riittävästi toimivaltaa huolehtia turvallisuustehtävistä. Paikallisesti kaupunkisuunnittelun yhteydessä on huomioitava turvallisuusnäkökulmat.

Syrjäytymisen on arvioitu olevan suuri uhka turvallisuudelle. Puhumme paljon nuorten syrjäytymisestä, mutta vanhusväestön unohtaminen kotiin on myös syrjäytymistä. Tätä syrjäytymistä on estettävä oikealla, ennalta ehkäisevällä työllä yhdessä viranomaisten, järjestöjen ja omaisten kesken.

On kasvavia uhkia, kuten esimerkiksi petokset, jotka kohdistuvat erityisesti senioreihin. Senioreille on järjestettävä oikeanlaista neuvontaa ja koulutusta, jotta he osaavat suojautua rikoksilta.

Terveydenhoito säännöllisine tarkastuksineen ja hyvä kaikista terveyteen liittyvistä hoitomahdollisuuksista tiedottaminen luo turvallisuudentunnetta. Suomessa voisi olla vanhusasiamies.

Viranomaisten ja hoitohenkilöstön toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta. Tärkeintä on se, että heillä on tarpeen mukaan riittävästi tekeviä käsiä.