Vuosikirje tukiryhmälle

Suomen tilanne

Vaalit ratkaisevat tällä kertaa enemmän kuin yleensä meidän suomalaisten tulevaisuuden. Siksi olemme kaikki velvollisia tekemään työtä, jotta Suomi saataisiin uudelleen nousuun. Viimeiset politiikan 4 vuotta ovat olleet kivireen vetämistä. Päätökset ovat olleet vaikeita sen johdosta, että poliittisesti etäällä toisistaan olevat puolueet ovat olleet hallituksessa. Velkaantuminen, joka on lahjomattomin tunnusluku kansamme tilasta, on hurjaa vauhtia kasvamassa ja käännekohta on arvioitu vasta usean vuoden päähän. Tulemme jättämään seuraaville sukupolville erittäin raskaan taloudellisen taakan, eli velan hoitamisen velvoitteen. Kun velka on vielä käytetty ns. syömävelkana eikä rahoilla ole luotu uutta teollista tuotantoa tai yhteiskuntarakenteita eli infraa, on tilanne vieläkin tavanomaista tukalampi.

Työmarkkinoiden jäykkyys

Työmarkkinoiden jäykkyys, joka suojaa joissain tilanteissa työntekijää, on kääntynyt kynnykseksi, joka estää työmarkkinoille pääsyn. On toimialoja, joilla yritykset YT-lain säännösten johdosta eivät palkata uusia, esim. vastavalmistuneita ihmisiä. Kun nuorisotyöttömyydestä seuraa pitkäaikaistyöttömyys, on työntekijäjärjestöjen syytä pohtia, onko ns. ”saavutetut edut”, joista loppuun asti näytetään pitävän kiinni, oikea tapa luoda ihmisille edellytykset onnelliseen ja monipuoliseen elämään.

Kannustavuus on keskeinen tekijä, jota on syytä käyttää, jos halutaan yritysten ja ihmisten pyrkivän parempaan. Liian korkea tuloverotus palkansaajilla ja liian ankara yrityksiin kohdistuva verotus johtaa huonoon lopputulokseen. Haluamme vain välttää hankalia asioita ja toimia mukavuusalueella. Tästä on tullut muutamassa kymmenessä vuodessa laajalle levinnyt kansallinen ongelma. Työmarkkinoiden jäykkyys vie monen kohdalla motivoitumisen ja eteenpäin pyrkimisen mahdollisuudet vähäisiksi.

Uudistusten valmistelu

Seuraava hallitus joutuu ratkaisemaan selkä seinää vasten paljon muitakin ongelmia kuin edellä kuvatut. Tehtävään vaaditaan kokeneita kansanedustajia, ministereitä ja myös virkakoneisto, joka pystyy valmistelemaan toteutuskelpoisia monipuolisesti pohdittuja ratkaisuja. Tarvitsisimme todellisuudessa komitealaitoksen takaisin. Nykyinen valtiosihteerijärjestelmä saisi jäädä pääosin unholaan. Se on sotkenut valmisteluvastuun ja eduskuntaan tulee aivan liian paljon huonosti valmisteltuja lakiehdotuksia. Kaksi pahinta esimerkkiä ovat vahvoihin peruskuntiin pohjautuva suuri kuntauudistus sekä eduskunnassa nyt käsittelyssä oleva sosiaali- ja terveysalan kokonaisuudistus. Molemmissa valmistelu on ollut enemmänkin ideologista kuin tosiasioihin ja hyviin käytäntöihin pohjautuva. Molempien yhteisvaikutus Suomen talouteen on erittäin suuri. Ihmisten saamien palveluiden tuottajana kunnan rooli on hämärtymässä erilaisten hallintojärjestelmien taakse. Suomalainen itsehallinto kuntana on vaarassa. Käytännössä se tarkoittaa kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien kaventumista oman alueensa palveluihin ja niiden kehittämiseen.

Kevään 2015 eduskuntavaalit

Vaalit käydään sunnuntaina 19.4.2015 ja sitä ennen on ennakkoäänestysmahdollisuus. Kokoomuksen tämänhetkinen tilanne on rauhoittumassa 17-18 %:n kannatukseen. Parhaimmillaan pystymme säilyttämään nykyiset 44 paikkaa. Sosialidemokraatit ja Perussuomalaiset haluavat päästä nyt hallitusvastuuseen Keskustan kanssa, kun Keskusta on tällä hetkellä kannatusmittausten mukaan selvästi suurin puolue.

Eduskuntatalon kuppilan ilmapiirissä on selvästi nähtävissä, että Keskustapuolue valmistautuu pääministeripuolueeksi. Kokoomuksen tavoitteena on ehdottomasti päästä Keskustan kanssa hallitusohjelman myötä sopimukseen uuden porvarihallituksen muodostamisesta. Tämänhetkisen arvioni mukaan puolueiden näkemykset eivät merkittävästi poikkea toisistaan. Keskusta perinteiseen edunvalvontatapaansa puolustaa Keski- ja Pohjois-Suomen näkökantoja, jota voisi kutsua aluepolitiikaksi. Mutta Kokoomuksenkin tulee kantaa huolta koko maan elinvoimaisena pitämisestä. Mutta ennen kaikkea siitä, että suomalainen kilpailukyky saadaan korjattua ja työllisyys parantumaan. Näissä asioissa olemme selvästi voimakkaamman eteenpäin pyrkimisen kannalla.

Valmistautuminen vaaleihin

Edellisissä vaaleissa tukiorganisaationi käsitti noin 240 henkilöä. Tällä hetkellä luku lähentelee 500. Olen saanut paljon tukea ja kannustusta omien perusteltujen asioiden ja näkemysten esille tuomisesta. Ennen kaikkea, että Suomi saataisiin nopeasti kasvuun.

Olen tullut valituksi pääministerin yrityspoliittiseksi neuvonantajaksi, jossa olen omaa elämänkokemustani voinut ilman rajoitteita käyttää esittämällä uusia näkökulmia ja ratkaisumalleja yrittäjiä vaivaaviin kipupisteisiin. Valmisteluun ovat menossa mm. ALV maksuaikojen muutos, tulonlähdejaon poistaminen, ja monia muita yksityiskohtia, jotka ovat jääneet aikaisemmilta haalituksilta hoitamatta.

Uskon Alexander Stubbin omaksumiskykyyn ja energisyyteen. Häntä tukemalla saamme hänestä erinomaisen pääministerin tai ainakin ministerin ja joka tapauksessa puoluejohtajan. Alku oli tempoilevaa, mutta tilanne on korjaantunut, kannatuksen heikentyminen on pysähtynyt ja kääntynyt nousuun.

Äänestäjäkuntani on pitkälti ikäisiäni. Monissa asioissa he ovat minua fiksumpia ja olenkin saanut heiltä viimeisten neljän vuoden aikana paljon palautetta. Näitä asioita olen pystynyt viemään edelleen eri ministereille pohdittavaksi. Kiitos, ja toivon niitä ajatuksia jatkossakin.
Kansanedustajien tekemien kirjallisten kysymysten ja aloitteiden määrästä on ollut toimittajien tekemiä lehtiartikkeleita. Kokoomuksen kansanedustajat ovat sopineet, että hallituspuolueena emme tee kirjallisia kysymyksiä emmekä aloitteita, koska voimme hoitaa asiat ministereidemme kautta.

Se, että tulisin uudelleen valituksi, ei ole itsestään selvää, ensimmäistäkään ääntä ei ole annettu. Ehkä 5000 ääntä on raja, jolla Uudenmaan vaalipiiristä tulee valituksi. Toivon, että tukihenkilöinäni autatte tämän tavoitteen saavuttamisessa. Haluan näin etukäteen kiittää teitä kaikesta siitä työstä, joka palvelee Suomea ja Kokoomusta ja meitä kaikkia.

Maksuehdot muuttuvat yritysten välisessä kaupankäynnissä

Nykyisin yritysten välisten sopimusten maksuaika on pisimmillään 60 vrk. Käytännössä isot yritykset käyttävät määräävää asemaansa pienempiin alihankkijoihin siten, että maksavat laskunsa alihankkijoille jopa puolen vuoden viiveellä. Tämä tietysti vaikeuttaa pienyritysten rahoitusasemaa. Monissa maissa tilanne on vielä tätäkin tukalampi. Euroopan Unionin laajuisesti on päätetty, että 30 päivää on maksimi maksuaika, ellei asiasta ole toisin sovittu pienemmän yrityksen ehdotuksesta.

 

Eduskunnassa käytiin asiasta hymistelevä keskustelu, kun samaan aikaan yrittäjiä rasitetaan Suomen valtion maksuajoilla. Esimerkiksi alv:n tilitysaika valtiolle lasketaan laskun päivämäärästä, ei maksajan maksupäivästä. Sen johdosta yrittäjä joutuu maksamaan alvin, vaikka ei ole saanut rahaa vielä omalle tililleen. Sinänsä törkeää menettelyä valtiolta – heikomman osapuolen ylikävelemistä . Sama ilmiö esiintyy myös valtion muissakin määräyksissä. erilaiset viivästysmaksut ovat kohtuuttomia ja monet niistä myös vähennyskelvottomia verotuksessa, jolloin niiden vaikutukset kertaantuvat.

Ehkä oikeudellisesti vaikein on ymmärtää sitä verottajan vaatimusta, että vero tulee suorittaa, jonka jälkeen syntyy vasta oikeus verovalitukseen. Verotuksessa, niin kuin kaikessa inhimillisessä toiminnassa, sattuu virheitä. Ei ole oikein, että tällaisessa tilanteessa verovelvollinen pannaan maksuvelvolliseksi ja vasta sen jälkeen saa valitusoikeuden. Joskus summat ovat niin suuria, ettei yrittäjällä ole mahdollisuutta määräpäivään mennessä hankkia rahoitusta verojen maksuun.

 

Ensi vuoden alusta muuttuu ns. vapaan sijoitetun pääoman kohtelu aikaisemmasta. Yrittäjä joutuu – estääkseen  yrityksensä konkurssilta – sijoittamaan yritykseensä lisää varojaan. Aikaisempi verokäytäntö oli, että yrittäjä sai palauttaa yrityksen päästyä takaisin tolpilleen, itselleen saman lainan summan ilman verotusta. Nyt meidän yritysystävälliset päättäjät väkisin runttasivat muutoksen, jonka perusteella yli 10 vuotta olevasta sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta omistajalleen joutuu maksamaan veroa 8,25 %. Mutta pahimmillaan tätä käsitellään osingon kaltaisena tulona niin, että vero voi olla kertapalautuksesta lähes 50 %. Arvoisat yrittäjät, jos teistä on oikein, että viette rahaa pankkiin ja haette rahanne takaisin, teitä verotetaan. Pankissa sentään on talletussuoja, yritykseen sijoittajalla ei ole mitään suojaa, vaan riski, että menettää kaiken. Auttaakohan yrittäjää tässä ministeri Rinteen ehdottama motivointikurssi?

 

Yhtiöveronkevennys toteutettiin siten, että yhteisövero alennettiin 24.5 %:sta – 20 %:iin. Kuitenkin samaan aikaan samasta rahasta, joka siirtyy osinkona omistajalle, verotusta kiristettiin. Näiden yhteenlaskettujen muutosten vaikutus oli, että verorasitus, joka ennen huojennetun osingon osalta oli 24,5 %, on tämän jälkeen 28,25 %. Erityistä huomiota ei annettu lainkaan niille, jotka olivat jo maksaneet korkeamman yhteisöveron ja nyt vielä joutuvat maksamaan korkeamman osinkoveron. Tämän kaltainen yrittäjien kohtelu on omiaan johtamaan yrittäjäperheessä siihen, että lapset eivät halua jatkaa vanhempiensa yritystoimintaa ja ammattiyhdistystaustaiset vasemmistolaiset ministerit nauravat sisäänpäin, mutta eivät edes ymmärrä sitä, että tämän tapaisilla päätöksillä viedään heidän kannattajiltaan työpaikkoja kaiken aikaa. Yritystoiminta siirtyy vauhdilla ulkomaille ja palveluyrityksetkin rekisteröityvät Viroon.